Empirijska i molekulska formula

hemicar666's picture

Sagorijevanjem 3,52 g nekog organskog jedinjenja dobije se 8,847 g CO2 i 2,718 g H2O.Na temperaturi od 110 C i pritisku od 101,3 kPa volumen ovog jedinjenja od 29,18 ml ima masu od 0,065 g.Odredi empirijsku i molekulsku formulu jedinjenja ako sadrži ugljenik,vodonik i kiseonik.

Rezultat jeC4H6O a M je 70 g/mol ali mi treba postupak.

Unaprijed hvala.

jovicjova657's picture

P*V=T*R*n                                         T=273(K)+t

101,3*29,18=383*8,314*n

n=0,9283

M=m/n=0,065/0,9283=0,0700 ali kad se pretvore jedinice, dobije se 70g/mol

 

CHO + O2 = CO2 + H2O

3,52g           8,847g   2,718g

70                x1             x2

3,52 : 8,847 = 70 : x1

x1=175,9

Mr(CO2)=44           175,9/44=3,99=4

sto znaci da od 1 mola naseg nepoznatog organskog jedinjenja nastaju 4 mola CO2 pa nase jedinjenje ima 4 C atoma

3,52 : 2,718 = 70 : x2

x2= 54,05

Mr(H2O)18               54,05/18=3 

sto znaci da od 1 mola naseg org jedinjenja nastaju 3 mola vode pa imamo 3*2=6 atoma vodonika

i sad nam jos fali kiseonik.ako je ukupna molekulska masa 70,od nje oduzmemo masu 4 atoma C i 6 H i dobijemo:

70-48-6=16 sto znaci da imamo 1 atom O jer je Ar(O)=16

C4H6O