stehiometrija

anesa's picture

Odrediti zapreminu amonijaka (pri STP) koju treba rastvoriti u 300 g vode da bi se dobio 25%-ni rastvor amonijum-hidrokisda !

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O------------>NH4OH

w=ms/mr

w=ms/(ms+m(vode))

0.25=ms/(ms+300)

0.25*ms+300*0.25=ms

0.75*ms=75

ms=75/0.75=100 g NH4OH

n=ms/Mr=100/35=2.857 mol

n(NH3)=n=2.857 mol

V(NH3)=n(NH3)*Vm=2.857*22.4=64 dm3