Alkohol i aldehid

Cvetic's picture

Teorijski izracunata masa aldehida koja se moze dobiti pri oksidaciji 1,6 g jednog alifaticnog zasicenog alkohola iznosi 1,5g. Koliko ugljenikovih atoma ima taj alkohol?
1) 1    2) 2    3) 3    4) 4    5) 5
Moze li postupno objasnjenje, ja nikako ne mogu da dobijem ceo broj?

Tiranikus's picture

R-OH -----------oksidacija-------------> R-HO (aldehid se moze dobiti oksidacijom primarnog alkohola i teorijski, od 1mol alkohola nastaje 1mol aldehida)

Tokom oksidacije, alkohol gubi dva H-atoma, pa se samim tim "njegova molarna masa smanji za 2". Zapisujemo:

1.6g : 1.5g = M : (M-2), odakle se dobija M=32  

Opsta formula zasicenih alifaticnih alkohola je CnH2n+1OH

12n+2n+2+16=32 => 14n=14 => n=1, pa je tacan odgovor pod 1) 1

jovicjova657's picture

uzmi prvo pogledaj na bilo kom primeru oksidaciju alkohola

CH3CH2OH (K2Cr2O7)= CH3CHO

i vidimo da  nastali aldehid za razliku od alkohola ima 2 manje vodonika tj Mr je manja za 2

pa ako je Mr alkohola x  onda je Mr aldehida x-2

alkohol +(K2Cr2O7)= aldehid

1,6g                            1,5 g

x                                  x-2

1,6 : 1,5 = x : (x-2)

1,5*x= 1,6x-3,2

3,2= 0,1 x

x= 32

to je Mr od alkohola,kad od Mr oduzmemo masu OH grupe a ona je 16+1=17

32-17=15

sto znaci da imamo 1C atom a on ima Ar=12 i jos 3 H atoma pa je formula alkohola

CH3OH metanol i ima 1 C atom