Zadatak br. 19

Makbula Sabanadzovic's picture

Przenjem pirita dobije se SO2. Izracunati koliko se dm3 potrosi vazduha pri normalnim uslovima za przenje 1000 tona pirita i koliko se dm3 SO2 dobije tim przenjem,ako je maseni udio kiseonika u vazduhu 21%.

Makbula Sabanadzovic's picture

Moze li pomoc!!!

Marija 96's picture

4FeS2+11O2-->2Fe2O3 +8SO2

V(vazduha)=?

m(FeS2)=1000 t =1000 000kg

V(SO2)=?

w(O2)=0,21

n(FeS2)=1000 000kg/120g/mol =8333,34kmol

n(FeS2):n(SO2)=4:8 =1:2

n(SO2)=2*n(FeS2)=16 666,67 kmol

V=n*Vm=373 333,34m3

n(FeS2):n(O2)=4:11

4*n(O2)=11*n(FeS2)

n(O2)=11*n(FeS2)/4 =22 916,68 kmol

n(vazduha)=22 916,68kmol/0,21 =109 127,05 kmol

V(vazduha)= 109 127,05kmol *22,4dm3/mol =2 444 445,9 m3

trebalo bi da je ovako