Titracija

Milenaa's picture

Za titraciju oslobodjenog joda pri jodometrijskom odredjivanju bakra utroseno je 31.3cm3 rastvora natrijum tiosulfata koncentracije 0.115mol/dm3.Izracunati procenat bakra u uzorku ako je masa analiziranog uzorka iznosila 0.245g.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje

2Cu2+ + 4I- -------------------->2CuI+I2

I2+2Na2S2O3-------------->2NaI+Na2S4O6

n(Na2S2O3)=c*V=0.0313*0.115=0.0035995 mol

n(I2)=n(Na2S2O3)/2

n(I2)=0.0035995/2=0.00179975 mol

n(Cu2+)=n(I2)*2=0.00179975*2=0.0035995 mol

m(Cu2+)+n(Cu2+)*Mr=64*0.0035995=0.230368 g

w(Cu2+)=m(Cu2+)/m(uzorka)

w(Cu2+)=0.230368/0.245=0.94028=94.028 %