analiticka hemija

verica161's picture

izracunati koliko masenih procenata nekog uzorka cini barijum,ako je analizom 5,7322g nekog uzorka dobiveno 1,0148g taloga barijum sulfata.

milicaradenkovic's picture

BaSO4

n(BaSO4)=m/Mr=1.0148/233=0.00435 mol

n(Ba)=n(BaSO4)=0.00435 mol

m(Ba)=n(Ba)*Mr=0.00435*137=0.597 g

w(Ba)=m(Ba)/m(uzorka)

w(Ba)=0.597/5.7322=0.1039=10.39 %