stehiometrija

mlata's picture

Sa koliko atoma fosfora se jedini 2,8 dm^3 kiseonika (mereno pri normalnim uslovima) pri građenju anhidrida fosfitne (fosforaste) kiseline?

milicaradenkovic's picture

P4+5O2------------->2P2O5

n(O2)=V(O2)/Vm=2.8/22.4=0.125 mol

n(P4)=0.125/5=0.025 mol

n(P)=4*(P4)=4*0.025=0.1 mol

N(P)=n(P)*Na=0.1*6*10(23)=6*10(22)