entalpija

CileOle's picture

Amalgami olova sa 6,39% Pb i sa 17,02 % Pb su elektrode clanka uronjene u rastvor PbCl2. Elektromotorna sila ovog amalgamskog koncentracionog clanka na 20 oC iznosi 0,0552 V, a na 30 oC iznosi 0,0559 V. Kolika je promjena entalpije olova pri njegovom razblazenju u amalgamu sa 17,02% na 6,39% i na temperaturi 30 oC.

Rjesenje je: delta r H= -6695,17 J/mol

buduci_student's picture

Da li ti je i dalje potreban ovaj zadatak?