stehiometrija

anesa's picture

Odrediti masu natrijum oksida koji se treba rastvoriti u 750 g vode da bi se dobio 15% rastvor NaOH!

milicaradenkovic's picture

Na2O+H2O------------>2NaOH

w=ms/mr=ms/(ms+m(vode))

0.15=ms/(ms+750)

0.15*(ms+750)=ms

0.15*ms+750*0.15=ms

0.85*ms=112.5

ms=112.5/0.85=132.353 g NaOH

n=ms/Mr=132.353/40=3.3088 mol

n(Na2O)=n/2=3.3088/2=1.6544 mol

m(Na2O)=n(Na2O)*Mr=1.6544*62=102.5728 g