Entalpija

Milan55's picture

Koliko se toplote oslobodi pri sagorijevanju 80g metana?

CH4 (g)   +   2O2(g)  -------->    CO2(g)  +   2H2O(l)             delta rH0= -889,7 kj/mol

Rjesenje :

Oslobodi se 4448,5 kj toplote.

Pop.'s picture

Rekacija koju si napisao ti se odnosi na 1 mol metana i tada se oslobodi 889,7 kJ/mol.

Tebi je dato 80 g metana. To znaci da moras da izracunas koliko ti je tih 80 grama u stvari molova metana. I onda pomozis taj br molova sa entalpijom