Stehiometrija

Mery335's picture

Koliko je potrebno mg natrijum-hidroksida za neutralizaciju 10 mL rastvora sumporne kiseline, u koje je pH=2 , ako je ona 100% jonizovana i ako je atomska masa za natrijum 23 ?

a) 2  b) 3  c) 4  d) 5

Marija 96's picture

m(NaOH)=?

v=10ml =0,01l

pH=2

[H+]=10-2 

H2SO4--> 2H+ +SO42-

[H+]=c*alfa*z

10-2 =c*1*2

c=10- /2 =0,005mol/dm3

n(H2SO4)=c*V=0,005*0,01=0,00005mol

2NaOH+H2SO4--> Na2SO4 +H2O

n(NaOH):n(H2SO4)=2:1

n(NaOH)=2*n(H2SO4)=0,0001mol

m(NaOH)=0,0001mol*40g/mol =0,004g =4mg

Marija 96's picture

i treba 2 ispred H2O

buduci_student's picture

2NaOH + H2SO4 ----> Na2SO4+ 2 H2O

m(NaOH)=?

V(H2SO4)=0,01dm3

ph=2,antilogaritmovanjem dobijamo da je koncentracija H2SO4= 10-2 mol/dm3

c=n/V

n=c*V=0,01*0,01=1*10-4 mol

NaOH : H2SO4

2       :     1

x       :    10-4mol

x=2*10-4mol

n=m/M

m=n*M=0,0002 * 40=0,008 g=8mg

buduci_student's picture

Ako postavis odnos 1:1 dobices da je resenje 4

Marija 96's picture

Greška je u tome ,što koncentracija kiseline  nije 1*10-4

JER FORMULA GLASI :[H+]=c*alfa*z 

IZ DISOSIJACIJE SE VIDI DA JE Z=2

H2SO4--> 2H+ +SO42-

pa je koncentracija kiseline 2 puta manja od koncentracije vodonikovih jona

 

 

 

 

Mery335's picture

Ovdje je  rešenje  4 mg, ali shvatila sam kako treba da se uradi. Hvala vam puno !

 

Marija 96's picture

Ništa  :D

buduci_student's picture

:D