Stehiometrija

medica's picture

Koliko litara vazduha je potrebno za sagorijevanje 2 mola metana ako je procenat kiseonika u vazduhu 21%?

buduci_student's picture

CH4 + 2O2----> CO2 +2H2O

n(CH4) : n(O2)

1           :    2                         (u reakcijI)

2            :   x

x=4mol O2

n=m/M

m=n*M=4 * 16=64 g O2

Omega= m(O2)/m(vazduh)

mv=m(O2)/omega

mv=64/0,21=304,76 g

Molarna masa vzduha je 29 g/mol

n=m/M

n=304,76 g/29=10,509 mol Vazduha

n=V/Vm

V=n*Vm=10,509 * 22,4=235,4 dm3=235,4 l

buduci_student's picture

Imas li resenje slucajno

medica's picture

rjesenje je 426,6 

buduci_student's picture

CH4 + 2O2----> CO2 +2H2O

n(CH4) : n(O2)

1           :    2                         (u reakcijI)

2            :   x

x=4mol O2

n=m/M

m=n*M=4 * 32=128 g O2

Omega= m(O2)/m(vazduh)

mv=m(O2)/omega

mv=128/0,21=609,5238 g

Molarna masa vzduha je 29 g/mol

n=m/M

n=609,5238 g/29=21.018 mol Vazduha

n=V/Vm

V=n*Vm=21,018 * 22,4=235,4 dm3=470,8l

Ovako bi trebalo,

buduci_student's picture

 V=n*Vm=21,018 * 22,4=470,8l