Hidroliza soli

Srdjan95's picture

Koliko cm3 rastvora fosforne kiseline 0,1 mol/dm3 moze da se neutralise dodatkom 30,00 cm3 rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,125 mol/dm3,ako se reakcija odigra do primarnog,sekundarnog i/ili tercijarnog fosfata?

resenje:a)V1=37,50 cm3,b)V2=18,75 cm3,c)V3=12,50cm3

buduci_student's picture

H3PO4(aq) + 3 NaOH(aq) = Na3PO4(aq) + 3 H2O(l)

c(NaOH)=n/V

n=c*V=0,125*0,03=0,00375 mol NaOH

n(H3PO4) :  n(NaOH)=1mol: 3 mol

1mol H3PO4 : 3 mol NaOH=x mol H3PO4 : 0,00375 mol NaOH

x=0,00125 mol 3PO4

c=n/V
V=n/C=0,00125/0,1=0,0125 mol/dm3=12,5cm3

 

Srdjan95's picture

dakle,ovo je za tercijarni fosfat?

Srdjan95's picture

tako isto i ostala dva?

buduci_student's picture

Da,za bilo koja 3