zadatak

nolenk's picture

Koliko mol-atoma kiseonika ima u 0,8 dm3 ozona?

alexa996's picture

Pretpostavljam da su u pitanju normalni uslovi.

Pod n.u., 1 mol gasovite supstance ima zapreminu 22,4 dm3. Onda je količina ozona 0,8/22,4=3,57*10-3 mol. Kako jedan molekul ozona sadrži 3 atoma kiseonika, onda je količina atoma kiseonika 3,57*10-3 * 3 = 0,11 mol atoma.

Pozdrav! :)