Z-1

medicinar97's picture

U serumu kod jednog pacijenta je utvrđeno da je nivo hlorida u obliku natrijum hlorija 6,084 mg/mL.Da li je nalaz uredan ako se zna da je fizioloski sadrzaj hlorida u serumu od 98 do 108 mmol/L?

buduci_student's picture

γ(NaCl)=6,084 mg/mL=6,084g/L

n(NaCl)=m/M=6,084g/58,45g/mol=0,104 mol/L

c=104mmol/L

Rjesenje:Nalaz je uredan(BO)