z

medicinar97's picture

Odrediti zapreminu amonijaka koju treba rastvoriti u 300g vode da bi se dobio 25 %-tni rastvor amonijum-hidroksida.(pri STP)

Marija 96's picture

mrastvarača=300g

w=0,25

w=ms/mrastvarača+ms

0,25=ms/300g+ms

0,25=x/300g+x

75g+0,25x=x

75g=0,75x

x=100g od NH4OH

n(NH4OH)=100g/35g/mol=2,8571mol

n(NH3)=2,8571 mol

V=Vm*n=2,8571 *22,4=64dm3

Ja mislim da je ovako.

medicinar97's picture

Ma nema veze,hvala :D