Bromovanje

MrBeat's picture

Napisati reakciju bromovanja propena?

Acetofenon's picture

CH2=CH-CH3 + Br2 = CH3-CH(Br)-CH2Br

Brom napada dvostruku vezu i kači se za sp2 hibridizovane C-atome(C-atome koji imaju dvostruku vezu) i nastaje 1,2 dibrom propan.(sic)

alexa996's picture

Tehnički, dvostruka veza napada molekul broma, jer je ona nukleofilna. :)