alkoholno vrenje(zadatak)

Acetofenon's picture

56 mililitara gasa(normalni uslovi) koji se izdvaja pri alkoholnom vrenju muti krečnu vodu i taloži:

1)2.5 g CaCO3

2) 2.5g CaO

3) 0.025 mol CaO

4) 25g CaCO3

5) 250 mg CaCO3

Rešenje je pod 5. Kako se radi ovaj zadatak i šta je alkoholno vrenje?

Marija 96's picture

CO2+Ca(OH)2---> CaCO3 +H2O

n(CO2)=V/Vm =0,056dm3/22,4dm3/mol=0,0025mol

n(CO2):n(CaCO3)=1:1

m(CaCO3)=0,25g =250mg

Alkoholna fermentacija ili etanolska fermentacijaalkoholno vrenje jeste biohemijski proces pri kojem se ugljenihidrati, a u užem smislu glukoza, pretvara u etanol (alkohol za piće) i ugljenik dioksid u anaerobnim uslovima.

Acetofenon's picture

Ja sam mislio da je alkoholno vrenje deo reakcije i polazio od toga.xd 

Kad se kaže anaerobni uslovi, misli se na uslove bez vazduha, jel da?

Marija 96's picture

Da.Bez prisustva kiseonika,preciznije . :D

Acetofenon's picture

Thanks. :D