Organska hemija

petar7's picture

Koju zapreminu rastvora maltoze masene koncentracije 3.42 mg/ml treba pripremiti za Tolensovu reakciju da bi se dobilo 108 mg elementarnog srebra? U resenju stoji 50 ml, ali ja dobijam 100 ml. Da li je Tolensova reakcija- reakcija srebrnog ogledala? I moze li ova reakcija: 

R-CHO + [Ag(NH3)2]--->R-COONH4+NH3+H20+Ag