Za pripremanje Felingovog rastvora...

Acetofenon's picture

Zadatak iz Cibidove zbirke 2014:

Za pripremanje Fehling-ovog rastvora CuSO4x5H2O utrošeno je 10g kristalnog bakar sulfata. Koliko grama acetaldehida se može oksidovati ovim rastvorom? Rešenje je 0.88, i dali su jednačinu reakcije:

CH3CHO + Cu2+ + 5OH- = CH3COO-Na+ + Cu2O + H2O

Hidroliza soli se ovde desila, pretpostavljam, pa se kratili joni koji nisu učestvovali u dobijanju proizvoda, jel da? Kako je onda izgledala reakcija pre kraćenja jona sa obe strane? HITNO mi treba odgovor. Hvala! :)

 

milicaradenkovic's picture

CH3CHO+2Cu2+ + 5OH- ----------------->CH3COO- + Cu2O+3H2O

n(CuSO4*5H2O)=m/Mr=10/250=0.04 mol

n(CH3CHO)=n(CuSO4*5H2O)/2=0.04/2=0.02 mol

m(CH3CHO)=n(CH3CHO)*Mr=44*0.02=0.88 g

Acetofenon's picture

Da nije možda CuSO4x5H2O reagovao u obliku Cu2+ + SO42- + 5H+ + 5OH- + K,Na-tartarat, pa se desila reakcija u kojoj su SO42-, 5H+ i K,Na-tartarat bili anulirani? 

Ako reakcija nije takva, što je onda CuSO4x5H2O pisan u jonskom obliku?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je lakse da se napise reakcija.

Acetofenon's picture

Jel može neko da napiše ovu reakciju sa svim jonima, čak i sa onima koje inače treba anulirati? Ovo mi za večeras treba.