rastvori

N3996's picture

Odrediti maseni udeo amonijum-hidroksida dobijenom "rastvaranjem" 2.24dm3 amonijaka(pri n.u.) u 300cm vode. Uzeti da je gustina vode 1g/cm3.

MilaStefanovic's picture

NH3 + H2O -> NH4OH                % = ms/mr*100% ms-masa supstance; mr-masa rastvora

22.4 dm3 (NH3) : 2.24 dm3 (NH3) = 35 g (Mr(NH3)) : xg

xg=3.5 g i to je ms (masa supstance)

masa rastvora je zbir mase supstance i mase rastvaraca => mr = 300g (masa vode) + 3.5 g

% = 3.5g/303.5g*100%= 1.15%