Organska hemija

medvedica's picture

U reakciji 2-hlor-2-metil-butana sa NaOH u smješi etanol/voda nastaje 67% proizvoda A,30% proizvoda B i 3% proizvoda C.Jedinjenje A nastaje supstitucijom,a jedinjenja B i C eliminacijom.Napiši strukturne formule jedinjenja A,B,C.Zanima me šta će sve nastati kao proizvod,da li će negdje nastati voda ili nešto slično

Unaprijed hvala