Kolicinska koncentracija

medicinar97's picture

Izracunati kolicinsku koncentraciju soli koja nastaje od KOH  koncentracija 0,25 mol/l i H2SO4 zapremine 100ml i koncentracije 0,5 mol/l..

Marija 96's picture

2KOH +H2SO4---> K2SO4+2H2O

c=0,25mol/l

V(kiseline)=100ml=0,1l

c=0,5mol/l

n(kiseline)=0,5*0,1 =0,05mol

n(K2SO4):n(H2SO4)=1:1

V(K2SO4)=Vm*n =22,4 *0,05 =1,12dm3

c=n/V =0,05/1,12 =0,0446mol/dm3

Imaš li rezultat ,mozda ovo nije dbr