stehiometrija

Rejhan's picture

Koliko molekula ima u jednom litru vode?

Marija 96's picture

n=V/Vm 

n=1dm3/22,4dm3/mol=0,0446mol

N=n*Na=0,0446 *6*1023 =0,267*1023 

poklapa li se sa rješenjem?

Rejhan's picture

Hvala!

MarijaL's picture

Koja su dva načina za dobijanje hidroksida?

Marija 96's picture

Kada direktno na metal dodaš vodu

Mg+2H2O---> Mg(OH)2 +H2

ili kada na oksid metala dodaš vodu

MgO+H2O---> Mg(OH)2

MarijaL's picture

Hvala!