Cikloalkani i dipolni momenat

Djordjebat95's picture

Zašto je cis biciklo(4.1.0)heptan stabilniji od svoga trans izomera (u odnosu na način vezivanja i sterne smetnje)? Zašto formaldehid ima veci dipolni momenat od fozegena?