stehiometrija

hemija5's picture

 Koliko ima molekula u 1,8 grama čiste vode?

buduci_student's picture

n=m/M

n=1.8g/18 g/mol

n=0.1mol

n=N/Na

Na-Avogardov broj

N=n*Na=6.02*1023