Aldolna adicija

gjelena07's picture

Nije mi jasno kad u reakciji izmedju aldehida i ketona nastaje aldehid,a kad keton. Npr.kako bi to izgledalo u slucaju propanona i butanala , da li tu moze biti vise proizvoda? 

milicaradenkovic's picture

Kod aldolne adicije kada reaguju aldehid i keton uvek nastaje keton jedino u slucaju kada reaguju 2 aldehida nastaje aldehid a kada reaguju dva ketona onda nastaje keton

pr. CH3CH2COCH3+HOCCH2CH3------------------->CH3CH2COCH2CHOHCH2CH3

steve.'s picture

Zapravo, ako ti oba karbonilna jedinjenja mogu enolizovati, onda ti nastaje smesa proizvoda.

Samo jedan proizvod mozes dobiti kada reaguju dva molekula istog jedinjenja, ili ako jedan od ta dva ne moze enolizovati (benzaldehid) i aceton (koji enolizuje). :D