pH

Stefoo's picture

Ako se u 100 cm3 vode rastvori 0.05 mol azotne kiseline i 0.06 mol natrijum-hidroksida vrijednost pH u dobijenom rastvoru iznosi:

Marija 96's picture

V(H2O)=100cm3=0,1dm3

n(azotna)=0,05mol

n(NaOH)=0,06mol

pH=?

HNO3+NaOH---> NaNO3 +H2O

n(HNO3):n(NaOH)=1:1

n(NaOH) je u višku

nviška=0,06-0,05mol =0,01mol

c(OH-)=0,01/0,1=0,1 

pOH=1

pH=13

Stefoo's picture

Hvala. Nisam znao da treba gledati šta je u višku. :D

Marija 96's picture

E kad imaš ovakve zadatke uvijek višak tražiš .. Ništa :)