Zadatak, oksidi i hidridi

Sara97's picture

Sa koliko atoma kiseonika se jedini 448ml azota (normalni uslovi) pri građenju anhidrida azotaste kiseline?

Marija 96's picture

V(N2)=0,448dm3

2N2+3O2---> 2N2O3

n(N2)=0,448/22,4 =0,02mol

n(O2):n(N2)=3:2

2*n(O2)=3*n(N2)

n(O2)=3/2*n(N2)

n(O2)=0,03mol

N=n*Na=0,03*6*1023 =0,18*1023

Marija 96's picture

A pošto su atomi traženi bice onda

n(O)=2*n(O2)=0,06mol

N(O)=0,06mol *6*1023 = 0,36*1023

Sara97's picture

Hvala!!