Izoelektrično pH aminokiselina

Acetofenon's picture

1. Koju strukturu ima asparaginska kiselina u neutralnoj sredini?

2. Asparaginska kiselina kao cviter jon ima dve COO- grupe i jednu NH3+ grupu. Kako je ovo moguće ako su cviter joni neutralno naelektrisani?

 

Acetofenon's picture

Moje teme se izbegavaju kao letovi za Tunis... 

Winkler's picture

pKa(-COOH) asp. kis. = 2.02, pKa(-NH2) = 8.80. Ukoliko je pH =7 to znaci da je karboksilna grupa deprotonovana      (-COO-) a amino grupa protonovana (-NH3+) tj asmino kiselina se nalazi u obliku cviter jona.

Opste pravilo: Ukoliko je pH ispod pKa onda je grupa protonovana a ukoliko je iznad onda je deprotonovana. Ukoliko je pKa jednaka sa pH onda je 50% molekula deprotonovano a 50% protonovano.

Acetofenon's picture

Dakle u obliku cviter jona je asparaginska kiselina sa jednom protonovanom i drugom neprotonovanom COO- grupom? Jel protonovana ona u bočnom nizu?

Winkler's picture

Izvini zbog propusta.Zaboravio sam bocnu karboksilnu grupu cija je pKa oko 4 sto znaci da je deprotonovana na pH 7.To znaci da su obe karboksilne grupe deprotonovane a amino protonovana tj ukupno naelektrisanje molekula je negativno i nije u pitanju cviter jon.

Pozdrav.

Acetofenon's picture

Hvala.