Proizvod Rastvorljivosti, Analiticka Hemija

xNoyz's picture

Da li je moguce kvantitativno staloziti Cd 2+ i Zn 2+ jone talozenjem vodonik-sulfidom u rastvoru u kome je prisutno 0.25 mol/dm3 natrijum-hipohlorita?

resenje :  Da bi se neki jon kvantitativno stalozio, njegova koncentracija u rastvoru mora da isnosi 1*10^-6 mol/dm3.Na osnovu datih podataka izracunate su koncentracije Cd 2+ i Zn 2+ jona : [Cd2+] = 8.47 * 10^-27 mold/dm3 ; [Zn2+] = 1.74 * 10^-24 mol/dm3. Na osnovu izracunatih vrednosti, moze se zakljuciti da ce sigurno doci do talozenja oba jona.