Stehiometrija

Azra00's picture

Jedan student je greskom u 360 cm^3 rastvora HCl, koji je trebalo da titruje, srusio sahatno staklo sa 50g NaOH. Odlucio je da upari do suva svoj uzorak i izmerio je masu ostatka. Posto je izmerena masa bila 63 g, sto je manje o d 1,25 mol NaCl, jako se orapolozio, jer je znao da iz te mase moze da izracuna koncentraciju rastvora HCl. Koju vrednost koncentracije je izracunao? Moze li pomoc?

milicaradenkovic's picture

Jel imas rezultat zadatka?

Azra00's picture

1,952 mol/dm^3

Winkler's picture

Zadatak je u stvari lak i predstavlja sistem od dve jednacine sa dve nepoznate.

n(NaOH)pocetno= 50g/40g/mol => n(NaOH)pocetno​=1.25 mol

Kada je NaOH dospeo u rastvor HCl, jedan deo je izreagovao i dao NaCl a jedan deo nije izreagovao i ostao je u visku kao NaOH. To znamo iz razloga sto je receno da je kolicina NaCl iznosila manje od 1.25 mol tj. manje od celokupne kolicine pocetnog NaCl. To samo znaci da je jedan deo ostao u visku.

Medjutim, ukupna pocetna kolicina NaOH je jednaka zbiru kolicine nastalog NaCl i neizreafgovalog NaOH pa se stoga moze pisati:

1.25mol = n(NaCl) + n(NaOH)visak               Jednacina 1.

Takodje je receno da je masa taloga nastalog posle uparavanja vode iznosila 63 g. To je masa nastalog NaCl i neizreagovalog NaOH pa se moze pisati:

63g = m(NaCl) + m(NaOH) tj. 63g = n(NaCl)*M(NaCl) + n(NaOH)*M(NaOH)         Jednacina 2.

Kada se Jednacina 1. zameni u Jednacinu 2. dobije se:

63g = n(NaCl)*M(NaCl) + (1.25mol - n(NaCl))*M(NaCl)

Odatle se dobije da kolicina NaCl iznosi 0.7 mol ato je ekvivalentno sa kolicinom HCl koja je izreagovala jer prema jednacini njihove kolicine stoje u odnosu 1:1 (NaOH + HCl ------> NaCl + H2O)

Odatle je pocetna koncentracija HCl:

C(HCl) = n(HCl)/Vrastvora => C(HCl) = 1.94 mol/dm3 (minorna razlika izmedju tvog i mog rezultat potice od zaokruzivanja brojeva).

Pozdrav