zadatak

Amina_B's picture

Koliko grama natrijum propanola moze da se dobije reakcijom 7,5 propanola sa viskom natrijuma?

milicaradenkovic's picture

2CH3CH2CH2OH+2Na---------------->2CH3CH2CH2ONa+H2

n(CH3CH2CH2OH)=m/Mr=7.5/60=0.125 mol

n(CH3CH2CH2OH)=n(CH3CH2CH2ONa)=0.125 mol

m(CH3CH2CH2ONa)=n(CH3CH2CH2ONa)*Mr=0.125*82=10.25 g

CH3CH2CH2ONa nije natrijum propanol nego natrijum propanoat.