Mol

goranspax's picture

Koliko ima molova kalijum hidroksida u jednom dm3

Rastvora dobijenog mesanjem 100cm3 rastvora koji sadrzi 20 g/dm3 kalijum hidroksida i 300 cm3 rastvora koji sadrzi 12g/dm3 iste supstance? Ar (K) 39 ar(o) 16

milicaradenkovic's picture

c1=y1/Mr=20/56=0.357 mol/l

c2=y2/Mr=12/56=0.214 mol/l

n1=c1*V1=0.357*0.1=0.0357 mol

n2=c2*V2=0.3*0.214=0.0642 mol

nu=n1+n2=0.0357+0.0642=0.0999 mol

Vu=V1+V2=100+300=400 ml

0.0999 mol--------------------400 ml

x mol--------------------------------1000 ml

x=1000*0.0999/400=0.24975 mol/l KOH

 

goranspax's picture

A sta je y?

milicaradenkovic's picture

Tako se obelezava masena koncentracija sa gama ali sam ja napisala y.

anastasia20072000's picture

u pitanju je zadatak

Koliko mola SO2 ima u 68g 2% rastvora Ca(OH)2

formulu sam postavila, jasno mi je da se traži n, broj molova

samo me zanima da li treba da izračunamo masu Ca(OH)2 preko formule za maseni udeo pa proporcijom da dobijemo broj molova 1molSO2: 74 g/molCa(OH)2 = Xmol SO2: 1,36gCa(OH)2

xmolSO2= 100,64 mol

ili se radi drugim načinom?