Titracija

milenab's picture

50cm3  rasola dopunjeno je u odmjerenoj tikvici do 250cm3.Za titraciju elikventnog djela od 25cm3 rastvora utroseno je  22,38cmrastvora AgN03 koncentracije 0,1mol/dm3.Izracunati koncentraciju NaCl u rasolu. 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje

NaCl+AgNO3------------->AgCl+NaNO3

n(AgNO3)=c*V=0.02238*0.1=0.002238 mol

n(NaCl)=n(AgNO3)=0.002238 mol

0.002238 mol---------------------25 cm3

x mol--------------------------------250 cm3

x=0.002238*250/25=0.02238 mol NaCl

0.02238 mol--------------------250 cm3

x mol------------------------------50 cm3

x=0.02238*50/250=0.004476 mol NaCl i koncentracija je c(NaCl)=0.004476 mol/l