osmotski pritisak

iva0711's picture

Koji od sledećih rastvora iste količinske koncentracije ima najveći osmotski pritisak: a. KCl; b. glukoza; c. kalcijum-hlorid; d. natrijum-fosfat; e. saharoza?

Ako može neko da odgovori i objasni zašto.

 

Hvala!

Acetofenon's picture

U ovakvim zadacima gledaš koliko molova jona nastaje disocijacijom datih jedinjenja; 

KCl = K+ + Cl- 2mola

Glukoza je neelektrolit i ne disosuje, tako da je to ostalo 1mol.

CaCl2 = Ca2+ + 2Cl- 3mola

Na3PO4 = 3Na+ + PO43- 4mola

Saharoza je isto neelektrolit i ne disosuje, te ostaje 1 mol.

Osmotski pritisak se izračunava obrascem: ¶=C*i*R*T, u kojoj je ¶ osmotski pritisak, C koncentracija jedinjenja, i je indeks jona(ukupan broj molova jona),R je Ridbergova konstanta i T je temperatura.

Ovde je rešenje pod 4. pozz :)

 

iva0711's picture

hvala

 

Acetofenon's picture

Ako je igde bilo nejasno, reci. :P Nema na čemu