Titracija

Dino's picture

10 ml , 0,015 M NaOH se titrira sa 0.01 M HCl. Kolika je pH vrednost na pocetku titracije, nakon dodatka 5, 10 ,15, 20 ml HCl?

 

dinoo's picture

mislim da može ovako... nisam siguran

NaOH + HCl ---> NaCl + H2O

c1(NaOH)= m/M*V = 0,0375 mol/l

c2(HCl)=m/M*V=0,5 mol/l

n1(NaOH)=c1v1=0,00037 mol

n2(HCl)= c2v2=0,0025 mol dakle, kiselina je u višku

nviška = 0,0021 - 0,00037 = 0,0021 mol ; c(H+) = 0,0021 mol = 2,1 * 10-3 mol

Vu=15 ml= 0.015 L

cviška=c(H+) = nviška/Vu = 0,142 mol/l

pH = -logc(H+)

pH=-(0,14-1)

pH=0,86

Pozdrav..