Entalpija

bn64's picture

         U reakciji aluminotermije  0, 27 kg  aluminijuma sa mangan (IV)oksidom oslobađa se                          4452.25  kJ toplote.Kolika je standardna entalpija nastajanja aluminijum oksida.?

             Hf(MnO2)=-519.7 kJ/mol.  Napišite jednačinu i izjednačite:
        (Rešenje:-1670 kJ)
 
milicaradenkovic's picture

4Al+3MnO2--------------->2Al2O3+3Mn

n(Al)=m/Mr=0.27*1000/27=10 mol

deltaH=4*Q/n=4*(-4452.25)/10= -1781 kJ

deltaH=2*deltaH(Al2O3)+3*deltaH(Mn)-4*deltaH(Al)-3*deltaH(MnO2)

deltaH(Mn)=0 kJ

deltaH(Al)=0 kJ

-1781=2*deltaH(Al2O3)+3*0-4*0-3*(-519.7)

2*deltaH(Al2O3)= -1781-1559

deltaH(Al2O3)= -3340/2= -1670 kJ