pH vrednost

Dino's picture

0.170g Na2CO3 M=105.99g/mol biva preliveno sa 50 ml HCl koncentracije 0.2 mol/l i dopunjeno vodom do ukupne zapremine od 3 l . Koju pH vrednost ima tako dobijen rastvor?

dinoo's picture

Da nije rezultat : pH =2,3 ?

dinoo's picture

2HCl + Na2CO3 --------------> 2NaCl + H2CO3

n(HCl) = 2*c(HCl)*V(HCl)

n1(Hcl) = 0,02 mol

n2(Na2CO3)= m(Na2CO3)/M(Na2CO3) = 0,0016 mol

Dakle, u višku je kiselina

nviška= c1-c2= 0,0154 mol     ; c(H2o) = n(H2O)/V(H2O) = n(H+) = cV = 0,000295 mol

nviška= 0,0154 + 0,000295 = 0,0186 mol = c(H+)

c(H+) = nviška/V

c(H+) = 0,0000062 mol/l

c(H+)=6,2 * 10-6 mol/l

pH= -logc(H+)

pH= 5,2

Nisam siguran 100% u ovaj zadatak, ali ja bih ga ovako uradio...

Pozdrav

 

dinoo's picture

samo nviška nije jednako c1-c2 nego nviška=n1 - n2...

a koncentraciju H+ jona je 10-7 mol/l, jer je zbir H+ i OH- jona u vodenim rastvorima 10-14 mol2/dm6