Oksido-Redukcija

Dino's picture

Standardni elektrodni potencijal za Cl2/Cl- E0=+1.36V  a za Cu2+/Cu je E0=+0.34V

Za koji par se ocekuje Redoks reakcija: a)Cu2+ i Cl-;b) Cu i Cl2 ili c) Cu i Cl- ? Prikazati oksido redukcionu reakciju .

Unapred hvala