spojevi

lik's picture

32. Predstaviti jednačinom reakciju aluminijum-oksida sa kalijum-hidroksidom!

 

sosa95's picture

2KOH + Al2O3-----2KAlO2 + H20