Relativna molekulska masa rastvorene tvari A

dinoo's picture

Tačka mržnjenja čistog naftalena je 80,6oC.Kada se u 7,03 g naftalena rastvori 0,512 g neke tvari, dobiva se rastvor čija je tačka mržnjenja 75,2oC.Krioskopska konstanta naftalena je 6,80goC/mol. Kolika je relativna molekulska masa rastvorene tvari?

Rješenje: M(A) =91,7

dinoo's picture

Bilo tko??

milicaradenkovic's picture

dT=T(cistog naftalena)-T

dT=80.6-75.2=5.4 C

dT=b*Ke

b=dT/Ke=5.4/6.8=0.794 mol/kg

b=n/m(rastvaraca)

n=b*m(rastvaraca)=0.794*7.03*10(-3)=0.00558 mol

n=m/Mr

Mr=0.512/0.00558=91.7

Krioskopska konstanta naftalena je 6.8 kg*C/mol a ne g*C/mol

dinoo's picture

Hvalaa puno, a za konstantu greška u zbirci...