koncentracije

Hemulen's picture

Na raspolaganju je 5 dm^3  20 %-nog rastvora NaOH gustine 1,22 g/cm^3 . 
Rastvoru je dodato 3 dm^3 vode. Izračunati maseni udio NaOH u rastvoru ? 
a) 12,80 
b) 12,50
c) 20
d) 10
e) 13,40

Ja dobijem rješenje 28,9 % NaOH :$ Izračunam konentraciju NaOH preko C = W*ro/M , otuda količinu n( NaOH), otuda masu NaOH. Masa vode je ro*V = 3000 g 
W= m (NaOH) / m(NaOH) + m(H2O)

Može pomoć O.o

hvala

milicaradenkovic's picture

w1=ms1/mr1

mr1=V1*ro=1.22*5000=6100 g

ms1=w1*mr1=0.2*6100=1220 g

Vu=V1+V2=3+5=8 dm3

mr2=Vu*ro=1.22*8000=9760 g

ms2=ms1=1220 g

w2=ms2/mr2=1220/9760=0.125=12.5 % i odgovor je pod b.

Hemulen's picture

Ako se na 4900 cm^3 vode doda 100cm^3  96%-ne sulfatne kiseline, gustine 1,84 g/cm^3, izracunati mas3nu koncentraciju novonastalog rastvora ? 

Hemicar_u_pokusaju's picture

Na forumu vazi pravilo Jedna tema=jedan zadatak.

Napravi novu temu sa tim zadatakom.