zadatak sa rastvorom i molarnom masom

alchemist's picture

.Kada rastvorimo 16g neke tvari u 200cm3 rastvora dobije se koncentracija 0,1mol/dm3. Kolika je molarna masa rastvorene tvari ? 

Acetofenon's picture

n=C*V=0.02mol

m=16g

M=m/n=16g/0.02mol=800g/mol