lipidi

bzz's picture

Moze li pomoc pri zadatku?

Koje jedinjenje nastaje ako toluen najpre reaguje sa sumpornom kiselinom, a potom nagradjeni proizvod reaguje sa natrijum-hidroksidom ? 

1 - benzensulfonska kiselina 

2 - natrijum-benzosulfonat 

3- natrijomova so alkilovanog-benzosulfonata 

4- benzen

5- natrijum sulfat 

Acetofenon's picture

Rekao bih da je pod 3, jer bi pod 1 nastalo da je reagovala sumporna sa benzenom bez naknadnog reagovanja sa NaOH, pod 2 da je reagovala sumporna i onda posle NaOH, pod 4 nije jer benzen ne nastaje tako, i nije pod 5 jer sulfonska grupa supstituiše vodonik koji je u para-položaju u odnosu na metil-grupu toluena, tako da ne može da reaguje na taj način sa natrijumom. 

I šta ovo ima veze sa lipidima?

bzz's picture

U zbirci za pripremu prijemnog ispita ovaj zadatak stoji u oblasti 'Lipidi'. 

A cekaj, sto nije pod 2? Jer toluen prvo reaguje sa H2SO4, pa onda taj proizvod izreaguje sa NaOH ?

Acetofenon's picture

Nije pod 2, jer neće sulfonska grupa(niti bilo koja grupa pri normalnim uslovima) da raskine vezu neke grupe od sp2-hibridizovanog C-atoma. 

Pretpostavljam da sam ti über kasno odgovorio...