Pomćo

Miloslav Kacjak's picture

Molim vas da mi neko objasni sledeće zadatke

Standardna entalpija sagorevanja etena iznosi -1322,9 kJ/mol. Ako su vrednosti      ΔfH(CO2) = - 393,5 kJ/mol i ΔfH(H2O(g)) = - 241,8 kJ/mol, standardna entalpija stvaranja etena (u kJ/mol) iznosi: 

 

 Ukupan broj jona u 10 dm3 rastvora kalijum-nitrata je 2 x 1024 (disocijacija je potpuna). Kolika je količinska koncentracija (mol/dm3) tog rastvora

hvala unapred

milicaradenkovic's picture

1. CH2=CH2+3O2--------------->2CO2+2H2O

drH=2*drH(CO2)+2*drH(H2O)-3*drH(O2)-drH(CH2=CH2)

drH(O2)=0 kJ/mol

-1322.9=2*(-393.5)+2*(-241.8)-3*0-drH(CH2=CH2)

drH(CH2=CH2)= -1270.6-0+1322.9

drH(CH2=CH2)=52.3 kJ/mol

2. N=2*10(24) KNO3

n=N/Na

n=2*10(24)/6*10(23)= 3.33 mol KNO3

c(KNO3)=n/V

c(KNO3)=3.33/10=0.333 mol/l

Miloslav Kacjak's picture

 Ako se vrednost pH u nekom rastvoru promeni sa 2 na 4 koncentracija hidronijum jona se: 1) smanjila 100 puta   2) povećala 100 puta   3) povećala 2 puta      4) smanjila 2 puta    5) smanjila 1000 puta      

Za ovaj zadatak da li je tačno treće tvrđenje

Miloslav Kacjak's picture

. Kako se menja brzina reakcije: 2NO(g) + O2(g) 2NO2(g) , ako se koncentracija NO smanji 2 puta, a koncentracija O2 poveća 2 puta?

Miloslav Kacjak's picture

 Hidratacija jona do koje dolazi pri rastvaranju jonskih jedinjenja (NaCl) u vodi je: 1) egzoterman proces, H  0   2) endoterman proces, H  0  3) proces u kom nema razmene energije sa okolinom 4) egzoterman proces, H  0   5) endoterman proces, H  0

Mila123's picture

1)Nije tacno drugo tvrdjenje,tacno je prvo da se smanji 100 puta.Dobijes ovo resenje tako sto samo izracunas koncentracije H+jona kad je pH 2 i kad je pH 4..Koncentracija H+jona je 10-pH.

Znaci koncentracije su 10-2  i 10 -4

Za ovaj drugi zadatak ja sam dobila sa se poveca dva puta..U prvom slucaju ti je V1 brzina =x2y a u drugom x2/4*2y x i y su koncentracije NO i O2 napravis onda ondos V1/V2 i dobijes 2

Miloslav Kacjak's picture

 Kolika je koncentracija rastvora KMnO4 (mol/dm3) ako 20 cm3 ovog rastvora oslobodi 127 mg I2 iz rastvora KI u kiseloj sredini (H2SO4)? (Ar (I) = 127)

Miloslav Kacjak's picture

imali neki hemičar iz NS-a da bi mogao da mi objasni par stvari iz hemije uživo