elektromotorna sila

Alexstrasuz's picture

Izracunati Emf koncentracionog galvanskog clanka na 25C koji se sastoji od kalajnih elektroda uronjenih u 0.05M i 0.1M u kalaj(II)hlorid

Izracunati koli ce biti osmotski pritisak na granici celijske membrane ako je kocentracija jona kalija unutar celije 160mmol/l a izvan celije 4mmol/l. Racunati osmotski pritisak samo koji dolazi od jona kalija. Tjelesna temperatura je 37C

Winkler's picture

1. Samo primeniš Nernstovu jednačinu za sistem u stanju elektrohemijske ravnoteže i dobiješ rezultat. U čemu je problem?

2. Izračunaš osmotski pritisak sa unutrašnje i sa spoljašnje strane ćelijske membrane pa zatim izračunaš razliku ta dva osmotska pritiska. Tako možeš zaključiti i da li se ćelije nalaze u rastvoru koji je izotoničan, hiper ili hipo toničan kao i šta će se sa njima desiti u slučaju neizotoničnog rastvora.