Specificna toplota i molarna toplota isparavanja

Ljiljana11's picture

Da li neko zna da uradi ovaj zadatak?

 

Prilikom sagorevanja uzorka nekog ugljovodonika u struji O2 oslobadja se 21,83g gasovitog CO2, 4,47g H2O pare i 311kJ toplote.

a) odredite emprijsku formulu tog ugljovodonika kao i kolicinu toplote koja ce se osloboditi prilikom sagorevanja 1 kg tog ugljovodonika 

b) izracunajte da li ce energija oslobodjena sagorevanjem 1 kg tog ugljovodonika biti dovoljna da se 10g vode na 25 stepeni potpuno prevede u vodenu paru (na 100 stepeni). Specificna toplota tecne vode je 4,18 J/g*K ,a molarna toplota isparavanja vode je 40 kJ/mol.