Halkogeni elementi

Qucura's picture

Povezi vormulu supstance i svojstva sa primenom

H2S            je termicki nestabilna supstanca               dokazivanje katjona(npr. Pbs2+)

H2SO4           gradi tesko ratvorne soli                          dobijanje kiseonika       

O3               je izrazito jaka kiselina                           rastvaranje metala       

                          H2O2              je jako oksidaciono sredstvo                   preciscavanje voda