Koligativne osobine rastvora

nolenk's picture

 Koliko je povišenje tačke ključanja 0,2 mol/kg rastvora kalijum-heksacijanoferata(II), ako je α=20%, a ke= 0,52 Kkg/mol?

milicaradenkovic's picture

dT=Ke*b*i

K4(Fe(CN)6)---------------->4K+ + (Fe(CN)6)4-

n=5 pa je i=1+alfa*(n-1)=1+0.2*(5-1)=1.8

dT=0.2*0.52*1.8=0.1872 C